Browse Tablets

Basic search options

Lesser than or equal to

Greater than or equal to

Advanced search options

Reset search
Total results: 666

Sort results by clicking on column header

Tablet ID Period Place Text Type Number of Glyphs
364 0
YOS 21 96 597 nB Uruk 26
BM 34062 635 (Babylon) 1
BM 30248 640 7
Nbn 700 646 nB 48
NBC 6240 27 Ach 9
YOS 21 206 44 Ach 8
YOS 21 209 47 Ach Kapru-ša-Nāqidāti 11
YOS 21 211 60 Ach Nâru-eššu 9
YOS 21 212 61 10
YOS 21 213 62 Ach Bitqa ša Bēl-ētir šīhu ša Bēlet-ša-Uruk 6
BM 42353 88 Ach Babylon 4
YOS 7 49 89 Ach Uruk 26
BE 10 9 100 Ach Nippur 35
YOS 21 205 117 Ach Bīt-Šamil 8
YOS 7 28 137 Ach Uruk 26
YOS 21 216 173 14
YOS 21 217 183 Ach n/a 7
YOS 21 219 186 Ach n/a 6
YOS 7 196 222 Ach Gadēti 25
YOS 7 189 242 Ach Uruk 46
YOS 21 218 283 Ach n/a 4
BM 26176 338 12
BM 114803 341 nB 54
BM 17699 344 Ach Borsippa 11